STREFA REKREACJI DZIECIĘCEJ

Projekt „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej” polega na stworzeniu ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice.

Projekt w sposób kompleksowy obejmuje zarówno budowę infrastruktury sportowej, jak i realizację czteroletniego programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i okolic z uwzględnieniem zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, w tym zajęć integracyjnych.

Podjęte działania przyczynią się do podniesienia ogólnego poziomu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, przeciwdziałania i minimalizacji skutków chorób cywilizacyjnych (przede wszystkim wad postawy) oraz przyczynią się do integracji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

REGULAMIN STREFY REKREACJI SPORTOWEJ W BORZĘCINIE DUŻYM

Strefa rekreacji otwarta jest 8 MIESIĘCY W ROKU OD POŁOWY MARCA DO POŁOWY LISTOPADA

od poniedziałku do piątku – w godz.15.00-21.00

w soboty i niedziele – w godz.10.00-21.00

Strefa rekreacji sportowej jest administrowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice

 1. W godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie strefa rekreacji udostępniona jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży, uczącej się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym oraz innych placówek oświatowych na terenie gminy Stare Babice.
 2. W pozostałych godzinach i weekendy obiekt udostępniony jest osobom oraz grupom zorganizowanym stworzonym dla potrzeb realizacji projektu norweskiego.
 3. Korzystanie ze strefy odbywa się za zgodą GOSiR Stare Babice w oparciu o harmonogram.
 4. Za korzystanie ze strefy sportowej nie pobiera się opłat.
 5. Ze strefy korzystać mogą:
  • Grupy zorganizowane – nie może przekroczyć 30 osób
  • Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
  • Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
  • Dzieci do lat 7 pod opieką osób pełnoletnich
  • Mieszkańcy gminy i okolic w godzinach otwartego dostępu do strefy, zgodnie z aktualnym harmonogramem i ograniczeniami regulaminu.
  • Osoby uczestniczące oraz kibice – wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 6. Ze strefy sportowej korzystać nie mogą osoby:
  • Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających
  • Z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 7. Obowiązkiem osób korzystających ze strefy sportowej jest:
  • Założenia właściwego obuwia sportowego (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania strefy sportowej zabrudzeń, rys i uszkodzeń itp.)
  • Zakazuje się używania butów, których podeszwa może uszkodzić nawierzchnię ze „sztucznej trawy”
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu strefy
  • Utrzymanie czystości i porządku na terenie strefy sportowej, wiat i pomieszczeniach sanitarnych
  • Podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 8. Przebywającym na terenie strefy sportowej nie wolno: W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających ze strefy sportowej.
  • Palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
  • Wnosić i używać sprzętu nie sportowego 
  • Wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej
  • Korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na strefie sportowej      
  • Wprowadzać zwierząt
  • Jeździć na rolkach, rowerach itp. oprócz miejsc do tego wyznaczonych
 9. Zajęcia grup szkolnych korzystających ze strefy sportowej muszą odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na boiska strefy musi odbywać się za jego zgodą.
 10. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku na boiskach i pomieszczeniach sanitarnych strefy po każdych zajęciach.
 11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia strefy sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 12. GOSiR Stare Babice może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania ze strefy sportowej.
 13. Rzeczy wartościowe należy oddawać do depozytu trenerom, instruktorom i nauczycielom.
 14. Za wartościowe przedmioty pozostawione w wiatach oraz rzeczy nie oddane do depozytu, kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Na terenie strefy zabrania się biegania między boiskami, po schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 16. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 17. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu strefy sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 19. GOSiR Stare Babice i obsługa strefy sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie strefy sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.     
 20. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do GOSiR Stare Babice.

 REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

 1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali (bezwzględny zakaz używania ostrych krawędzi).
 2. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.
 3. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, a w przypadku jazdy na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX).
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora obecnego na obiekcie, a niestosowanie się do poleceń instruktora, skutkować może wydaleniem z obiektu.
 5. Na każdym z elementów mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
 6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
 7. Na jednym elemencie – dotyczy poręczy oraz podestu – może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 9. Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny.
 10. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych o zjeździe z przeszkody (Rampa itp.) – przez podniesienie ręki.
 11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku, z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 13. Wszyscy korzystający z urządzeń skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, niespowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, odpowiedzialność ponoszą osoby, z winy których powstał wypadek.
 14. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 15. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze skateparku oraz zapisać w rejestrze wypadków.
 16. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 17. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
 18. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 19. Jazda na rolkach, deskorolkach czy BMX-ach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 20. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku – nie jeździsz sam – bądź przewidujący i uważny!

 

PAMIĘTAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości,

nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!