Informacja RODO – email

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administrator

Administratorem danych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice z siedzibą w  (05-082) Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2B, którego reprezentuje dyrektor.

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem e-mail: iod.gosirstarebabice@gmail.com

Cele i czas przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i odbiorcach korespondencji  e-mailowej  zawarte w treści tej korespondencji , w celu :

  1. Umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
  2. Dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
  3. Przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej;
  4. Ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Korespondencja jest przechowywana przez rok, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji mailowej jest:

  1. Dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), art. 6 ust. 1 lit a
  2. Niezbędność do realizacji umowy zawartej z klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1. lit b)
  3. Niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c, e)

Odbiorcy danych osobowych zawartych w treści korespondencji

Administrator może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia  roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia w celu realizacji swoich zadań.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodnie z prawem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się  wykorzystując podane dane kontaktowe  z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osoba, której dane dotyczą , ma prawo wnieść skargę do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.