Klauzula poufności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI STARE BABICE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych oraz Inspektorze Ochrony Danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Stare Babice z siedzibą w miejscowości (05-082) Zielonki – Parcela, przy ul. Południowej 2B,
Informujemy także, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować drogą e-mail: iod.gosirstarebabice@gmail.com lub listownie, a adres
Administratora podany wyżej, z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
2. Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, podane nam w:
1) Karcie zgłoszeniowej na imprezy sportowe organizowane prze GOSiR Stare Babice;
2) Umowie;
3) Na fakturze dla osoby fizycznej;
4) Korespondencji /wniosku/skardze i w każdej innej sprawie związanej z działalnością
statutową GOSiR Stare Babice

3. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je
wykorzystywać:
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
1) Na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu przeprowadzenia
zawodów sportowych, klasyfikacji uczestników, ogłoszenia wyników)
2) W celu realizacji umowy np. wynajęcia obiektu sportowego administrowanego przez
GOSiR
3) W celu odpowiedzi na Państwa korespondencję/prowadzenie sprawy przez GOSiR Stare
Babice;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, bądź wykonania
zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO

4. Odbiorcy danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,
którymi mogą być:
1) Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
2) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
Podmioty przetwarzające-procesory, np. firma ubezpieczeniowa, firma realizująca usługę
pomiaru czasu na zawodach sportowych, itp.)
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
5. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich
profilowaniu.
6. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa.
7. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarzamy:
1) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym
realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa
się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu
Postępowania Administracyjnego, Ordynacji Podatkowej oraz archiwizacji dokumentacji.
2) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.

8. Pozostałe informacje:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
1) Dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Sportu i
Rekreacji Stare Babice;
2) Warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Stare Babice i
wynika z przepisów prawa.