Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.

Klauzula poufności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI STARE BABICE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych oraz Inspektorze Ochrony Danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice z siedzibą w miejscowości (05-082) Zielonki – Parcela, przy ul.Południowej 2B, Informujemy także, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: Aldona Osińska iod.gosirstarebabice@gmail.com lub listownie, a adres Administratora podany wyżej, z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
2. Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, podane nam w:
1) Karcie zgłoszeniowej na imprezy sportowe organizowane prze GOSiR Stare Babice;
2) Umowie;
3) Na fakturze dla osoby fizycznej;
4) Korespondencji /wniosku/skardze i w każdej innej sprawie związanej z działalnością statutową GOSiR Stare Babice

3. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
1) Na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu przeprowadzenia zawodów sportowych, klasyfikacji uczestników, ogłoszenia wyników)
2) W celu realizacji umowy np. wynajęcia obiektu sportowego administrowanego przez GOSiR
3) W celu odpowiedzi na Państwa korespondencję/prowadzenie sprawy przez GOSiR Stare Babice;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, bądź wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO

4. Odbiorcy danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające-procesory, np. firma ubezpieczeniowa, firma realizująca usługę pomiaru czasu na zawodach sportowych, itp.)
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

5. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich profilowaniu.
6. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarzamy:
1) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ordynacji Podatkowej oraz archiwizacji dokumentacji.
2) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pozostałe informacje:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
1) Dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Stare Babice;
2) Warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Stare Babice i wynika z przepisów prawa.