Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.

Regulamin siłowni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul Południowa 2B, Zielonki-Parcela, 05-082 Stare Babice (dalej zwany „Regulamin”)

 

 1. Siłownia w obiekcie „HALA SPORTOWA” stanowiąca integralną część obiektów sportowych przy Południowej 2B, Zielonki-Parcela, 05-082 Stare Babice (dalej zwana „Siłownią”) jest przeznaczona do indywidualnej rekreacji.
 2. Administratorem Siłowni jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starych Babicah (dalej zwany „GOSiR”). Obsługę administracyjną Siłowni zapewniają pracownicy GOSiR (dalej zwani łącznie lub każdy z osobna „Personel”).
 3. Siłownia czynna jest w dniach pracy GOSiR, poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 22.00; w sobotę i niedzielę od 8.00 do 20.00.
 4. Dopuszcza się zmianę dni oraz godzin otwarcia Siłowni na podstawie odrębnej decyzji GOSiR.
 5. Osoba korzystająca z Siłowni (dalej zwana „Użytkownik” lub łącznie zwani ”Użytkownicy”) zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej GOSiR.
 6. Podstawą do korzystania z Siłowni jest uprzedni zakup przez Użytkownika na stronie GOSiR imiennej karty oraz karnetu wejściowego, upoważniającego do wstępu do Siłowni. Dokument upoważniający do wstępu do Siłowni nie stanowi jakiegokolwiek ubezpieczenia Użytkownika.
 7. Obsługa administracyjna Siłowni zapewniana przez Personel nie obejmuje sportowej obsługi trenerskiej czy też opiekuńczej, zajęć realizowanych przez Użytkowników w Siłowni,
  w szczególności nie obejmuje szkolenia/doradztwa sportowego, instruktażu obsługi urządzeń
  i sprzętu w Siłowni, w tym również planowania czasu ćwiczeń, rodzaju oraz zakresu zajęć realizowanych przez Użytkownika w Siłowni.
 8. Każdy z osobna Użytkownik oświadcza, że nie ma jakichkolwiek problemów czy też przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych w Siłowni. Wszelkie czynności w Siłowni Użytkownik wykonuje na własne ryzyko oraz odpowiedzialność. W pomieszczeniach Siłowni mogą przebywać tylko Użytkownicy ćwiczący.
 9. Wejście do Siłowni możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym. Personel ma prawo odmówić wstępu do Siłowni osobom bez odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego do ćwiczeń.
 10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Siłowni za wiedzą i pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. Na prośbę Personelu Użytkownik ma obowiązek okazać Personelowi dokument potwierdzający tożsamość oraz zgodę rodzica lub opiekuna. Brak okazania takich dokumentu/ów może skutkować odmową Personelu do wstępu Użytkownika do Siłowni/zakazem użytkowania przez Użytkownika urządzeń oraz sprzętu w Siłowni.
 11. Do Siłowni obowiązuje indywidualny zakaz wstępu osobom poniżej 14 roku życia.
 12. GOSiR oświadcza, że nie zabezpiecza mienia Użytkownika przed jego utratą, kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Mając na uwadze powyższe GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy/mienie (w szczególności ich utratę, kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie) pozostawione przez Użytkowników w Siłowni oraz w innych pomieszczeniach obiektów, zarządzanych przez GOSiR. Pozostawienie przez Użytkownika jego rzeczy/mienia w Siłowni lub w innych pomieszczeniach obiektów zarządzanych przez GOSiR nie stanowi umowy przechowania.
 13. Męskie lub damskie szatnie/przebieralnie będące do dyspozycji Użytkowników wskazywane są Użytkownikom przez Personel. GOSiR nie zapewnia szatni/przebieralni indywidualnych.
 14. Siłownia otwierana/zamykana jest przez Personel.
 15. Na terenie Siłowni oraz w obiektach GOSIR nie zapewnia się opieki medycznej.
 16. W przypadku zagubienia klucza do przebieralni/szatni wydanego Użytkownikowi opłata za zagubiony klucz wynosi 50 zł.
 17. Zabrania się uczestnictwa Użytkownika w ćwiczeniach w Siłowni po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających/psychotropowych oraz innych środków powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej.
 18. Maksymalny czas pobytu Użytkownika w Siłowni wynosi 90 min.
 19. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie w tym również do:
 • wykonywania ćwiczeń na przyrządach lub sprzęcie w Siłowni pod warunkiem uprzedniego zapoznania się z instrukcją obsługi danego urządzenia lub sprzętu, po zapoznaniu się z jego działaniem oraz po sprawdzeniu prawidłowości jego działania;
 • w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości działania lub uszkodzenia danego urządzenia lub sprzętu w Siłowni, Użytkownik – zaniechania użytkowania lub natychmiastowego zaprzestania użytkowania danego urządzenia lub sprzętu oraz do poinformowania Personelu o zaobserwowanych/stwierdzonych nieprawidłowościach działania lub uszkodzeniach;
 • zapewnienia by wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń oraz pomieszczenia Siłowni były wykorzystywane przez Użytkownika w sposób bezpieczny, zgodnie z instrukcją obsługi/jego przeznaczeniem, przy jednoczesnym zapewnieniu dbałości o bezpieczeństwo innych Użytkowników, poszanowania sprzętu i pomieszczeń GOSiR;
 • wykonywania ćwiczeń w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami treningu siłowego wraz z ich dostosowaniem do indywidualnych predyspozycji/formy oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych Użytkownika;
 • przerwania ćwiczeń i powiadomienia Personelu w przypadku gdy Użytkownik źle się poczuje lub dozna jakiegokolwiek urazu;
 • powiadomienia Personelu o wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu Użytkowników;
 • uporządkowania wykorzystywanego przez Użytkownika sprzętu/urządzeń/stanowiska do ćwiczeń po zakończeniu danych zajęć np. w sposób zalecony przez Personel;
 • niewchodzenia do Siłowni w okryciach wierzchnich i butach tj. zmiany ubrania wierzchniego na strój sportowy oraz pozostawiania wszelkich toreb oraz i ubrania Użytkownika wyłącznie w szatniach/przebieralniach zapewnianych i wskazanych przez GOSiR;
 • do korzystania z ręcznika podczas ćwiczeń;
 • niewnoszenia i korzystania na terenie Siłowni własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa GOSiR lub Personelu;
 • niepodejmowania jakichkolwiek samodzielnych prób naprawy nieprawidłowo działających lub uszkodzonych urządzeń oraz sprzętu w Siłowni;
 • nieprzestawiania lub dokonywania jakichkolwiek modyfikacji/regulacji urządzeń oraz sprzętu w Siłowni, w szczególności takich, które mogą zagrażać bezpieczeństwu;
 • niewnoszenia do Siłowni jakichkolwiek niedozwolonych środków wspomagających, jedzenia oraz innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia Użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.) lub mogących utrudniać komunikację w Siłowni oraz obiektach/pomieszczeniach GOSiR;
 • w przypadku korzystania przez Użytkownika z imiennej karty wstępu do Siłowni – do udostępnienia Personelowi na jego żądanie – do wglądu, dowód tożsamości Użytkownika;
 • niezajmowania stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku;
 • ponoszenia odpowiedzialności finansowej za wszelkie wyrządzone przez Użytkownika zniszczenia/szkody urządzeń oraz sprzętu w Siłowni oraz pomieszczeń na terenie obiektów GOSiR;
 • zamykania we własnym zakresie (np. własną kłódką) stosownej szafki która może zostać udostępniona w przebieralni/szatni przez GOSiR;
 • w przypadku otrzymania klucza do przebieralni/szatni, jego niezwłocznego zwrotu Personelowi po zakończeniu zajęć;
 • zapewnienia by zachowanie Użytkownika w Siłowni na terenie obiektów GOSiR nie zagrażało bezpieczeństwu własnemu lub innych Użytkowników oraz nie stanowiło zagrożenia sanitarno-higienicznego obiektu;
 • przestrzegania wydawanych Użytkownikowi przez Personel wytycznych/poleceń o charakterze porządkowym i organizacyjnym, w szczególności do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym;
 • odkładania po zakończeniu użytkowania odpowiedniego sprzętu na jego miejsce oraz w należytym stanie, przestrzegania zasad higieny osobistej;
 • poinformowania Personelu o ukończeniu zajęć w Siłowni;
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 1. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika Regulaminu, niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie według opinii kierownictwa GOSiR lub Personelu zobowiązań Użytkownika wynikających z Regulaminu może według decyzji kierownictwa GOSiR/Personelu skutkować:
 • odmową udzielenia zgody na wstęp Użytkownika do Siłowni oraz obiektów GOSiR;
 • odebraniem dokumentu upoważniającego do wstępu do Siłowni;
 • zakazem korzystania z urządzeń i sprzętu w Siłowni;
 • nakazem opuszczenia pomieszczenia Siłowni oraz obiektów GOSiR;
 • brakiem możliwości korzystania przez Użytkownika z Siłowni oraz obiektów GOSiR w przyszłości.
 1. Zorganizowane grupy szkolne mogą korzystać z Siłowni wyłącznie pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera, z zastrzeżeniem dokonania uprzednich uzgodnień z kierownictwem GOSiR oraz po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji;
 2. Zakazuje się prowadzenia treningów/ćwiczeń przez opiekunów których obecność i zakres realizowanych zajęć w Siłowni nie zostały uprzednio uzgodnione z kierownictwem GOSiR.
 3. Opiekunowie, w również trenerzy/nauczyciele grup szkolnych ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Użytkowników w trakcie ich pobytu w Siłowni oraz w obiektach GOSiR. Opiekunowie, w tym również opiekunowie/trenerzy/nauczyciele grup szkolnych ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez będące pod opieką osoby zniszczenia/szkody na terenie Siłowni oraz obiektach GOSiR.
 4. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku wykonywania ćwiczeń na przyrządach lub sprzęcie w Siłowni oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu i zasad bezpieczeństwa, niewykonania lub nieprawidłowego wykonania według opinii kierownictwa GOSiR lub Personelu zobowiązań Użytkownika wynikających z Regulaminu. GOSiR w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane wskutek win Użytkowników korzystających z Siłowni lub innych obiektów GOSiR.
 5. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie Siłowni oraz obiektów GOSiR do innych celów (w tym np. prowadzenie treningów personalnych, działalności zarobkowej, handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie zajęć trenerskich lub edukacyjnych zajęć pozasportowych) jest możliwe jedynie z zastrzeżeniem dokonania uprzednich uzgodnień z kierownictwem GOSiR.
 6. Regulamin ogłasza się poprzez jego wywieszenie na stronie internetowej GOSiR Stare Babice.
 7. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania Regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez kierownictwo GOSiR.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystajacych z siłowni

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice z siedzibą w Zielonkach Parceli przy ul. Południowej 2B adres e-mail: gosir@stare-babice.pl , tel. 224871844

2.W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres: iod.gosirstarebabice@gmail.com

3.Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:

-zawarcia i realizacji umowy wstępu do siłowni (zakup karnetu i imiennej karty wstępu); (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia dokumentacji podatkowej,  realizując  obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO)

-marketingowym na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO).

4.Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia danych.

5.Pani/a dane osobowe przechowywane będą do czasu dezaktywacji konta klienta następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.

6.Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8.Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zakupu karnetu wstępu do siłowni, czy wystawienia faktury.

9.Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego.

10.Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Dyrektor

GOSiR Stare Babice

Jarosław Płóciennik