Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
GOSiR Stare Babice poszukuje sprzątaczki

Udostępnij:

Oferta pracy – Sprzątaczka GOSiR Stare Babice

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI STARE BABICE
OGŁASZA REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO SPRZĄTACZKI W WYMIARZE 1 ETATU

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie zawodowe, podstawowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Wymagania dodatkowe:
 7. doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy – mile widziane;
 8. umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, samodzielność.
 9. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:
 10. Utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń hali sportowej oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków czystości przeznaczonych do sprzątania
  i należytego utrzymania porządku w hali sportowej GOSiR;
 11. Realizowanie z należytą starannością zadań wynikających z zakresu czynności pracownika.
 12. Przestrzeganie aktualnych przepisów BHP, p/poż, regulaminu pracy, zarządzeń wewnętrznych Dyrektora GOSIR i innych przepisów prawa.
 13. Właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem GOSIR.
 14. Właściwa współpraca z innymi działami w zakresie realizowanych zadań.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora oraz bezpośredniego przełożonego, związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 16. Zastępowanie pozostałych pracowników serwisu sprzątającego  podczas ich nieobecności zgodnie z zakresem obowiązków.
 17. Przy wykonywaniu zadań pracownik jest zobowiązany kierować się zasadami etyki zawodowej.
 18. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Curriculum Vitae (CV) zawierające informacje, o których mowa w artykule 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (tj. Dz.U. z  2023 poz. 641) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (tel. e-mail, adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 3. list motywacyjny;
 4. kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia   publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę wrzesień 2023 r.

Z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas próbny, następnie na czas określony. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Południowa 2 B, 05-082 Zielonki-Parcela, do dnia 17.08.2023 r., z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na stanowisko sprzątaczki w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Stare Babice. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.

Obowiązek informacyjny administratora, zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności