Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GOSiR

Udostępnij:

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starych Babicach

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starych Babicach

 Stanowisko pracy

Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Stare Babice

Miejsce wykonywania pracy

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, Zielonki – Parcele, ul. Zachodnia 2, 05-082 Stare Babice.

Wymiar czasu pracy

1/2 etatu.

Rodzaj umowy

Umowa o pracę.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku głównego księgowego lub ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości, lub wpisany jest do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

1)      znajomość pracy na komputerze w zakresie MS Office, korzystania z Internetu
i poczty elektronicznej,

2)      znajomość i obsługa programów: Finanse Optivum, Kadry i Płace Optivum firmy Vulcan,

3)      znajomość regulacji: ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, administracji samorządowej oraz aktów wykonawczych,

4)      znajomość zasad prowadzenia księgowości w jednostkach budżetowych,

5)      umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych w oznaczonych terminach, analiz i planów finansowych,

6)      cechy osobowości: umiejętność interpretacji przepisów, samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji, umiejętność pracy w zespole, sumienność, systematyczność, staranność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, wysoka kultura osobista, umiejętności analityczne.

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało miedzy innymi:

1)      prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)      odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

3)      odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,

4)      odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

5)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

6)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności finansowych z planem finansowym i zatwierdzanie dokumentów do wypłaty,

7)      sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki, wymaganych analiz, planów finansowych,

8)      prowadzenie spraw kadrowych i płacowych jednostki.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Stanowisko pracy mieści się w zabudowie modułowej zlokalizowanej w Zielonkach-Parcele przy ul. Zachodniej 2, posiadającym bezpieczne warunki pracy. Jest to moduł parterowy nieposiadający z zewnątrz podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz występują bariery architektoniczne w dostępności do pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych. Brak możliwości przemieszczania się na wózku inwalidzkim, ponieważ ciągi komunikacyjne nie mają odpowiedniej szerokości.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1)      list motywacyjny – własnoręcznie podpisany

2)      życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (Curriculum Vitae)- własnoręcznie podpisany,

3)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska,

4)      kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

5)      kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

6)      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

7)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku . o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

8)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata o niekaralności,

10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Termin i miejsce składania ofert

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego” na adres Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, Zielonki – Parcele, ul. Zachodnia 2, 05-082 Stare Babice lub dostarczyć bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Stare Babice, Zielonki-Parcele ul. Zachodnia 2, 05-082 Stare Babice w godzinach od 8:00 do 16:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2013 roku.

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

Oferty które wpłyną do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji po 10 kwietnia 2013r. – nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniające wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzającą umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o sobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.stare-babice.waw.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Kierownik GOSiR Stare Babice

Jarosław Płóciennik

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności