Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BABICACH 3 CZERWCA 2012

Udostępnij:

Impreza ma charakter charytatywny, a dochód w całości zostanie przeznaczony na realizację zadań Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.

W tym roku Rada Rodziców pragnie dofinansować infrastrukturę sportową w szkole.

Zależnie od wysokości zgromadzonych środków Rada Rodziców będzie się starała jak najefektywniej uzupełnić istniejące braki, by infrastruktura nie ograniczała możliwości rozwoju ruchowego dzieci.

Zapraszamy na:

 

I Babickie Biegi Rodzinne o Puchar Wójta Gminy Stare Babice;

 

Honorowy patronat nad biegami objął Wójt Gminy Stare Babice.

Partnerem organizacyjnym jest GOSiR Stare Babice,

a patronat medialny zapewniają Maratony Polskie.

 

 

Finały Rozgrywek w Piłce Nożnej uczniów SP w Starych Babicach o Puchar Szkoły;

Do turnieju staną drużyny wyłonione z uczniów danej klasy. Każda drużyna liczy 5 zawodników. Mecze trwają ok. 20 min.

Drużyny zawalczą o puchar w swojej kategorii wiekowej, czyli rozgrywki będą odbywały się wśród równorzędnych klas.

Uczestnicy będą walczyli o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.

Dwanaście drużyn, po dwie z danego rocznika, rozegra mecz o zwycięstwo w swojej kategorii.

Mecze będą rozgrywane na małych boiskach szkolnych (w poprzek dużego boiska trawiastego).

 

 

Otwarty Turniej Badmintona o Puchar Rady Rodziców SP w Starych Babicah.

 

Po raz pierwszy, i liczymy, że nie po raz ostatni, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Babicach organizuje turniej badmintona.

Impreza ma charakter otwarty. Niezależnie, czy trenujesz tę dyscyplinę sportu, czy lubisz badmintona jako letnią rozrywkę – zapraszamy!

Rozgrywki profesjonalnie poprowadzi UKS Badminton Stare Babice.

 

Więcej informacji o Pikniku Rodzinnym można znaleźć na stronie

http://www.piknik.szkola-starebabice.pl/

 

Poniej regulaminy imprez.

Regulamin I Babickich Biegów Rodzinnych
o puchar Wójta Gminy Stare Babice

 

I. Organizator

Organizatorem imprezy „I Babickie Biegi Rodzinne” (zwane dalej „Zawodami”) jest:

– Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice;

– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starych Babicach, ul. Zachodnia 2, 05-082 Zielonki Parcele;

– Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 1, 05-082 Stare Babice

 1. Patronem Zawodów jest Wójt Gminy Stare Babice.
 2. Partnerem Zawodów jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
  w Starych Babicach, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice (zwanej dalej także „Szkołą”);
 3. Osobą odpowiedzialną do kontaktów w sprawie Zawodów jest Pan Jacek Balana (bieg.rodzinny@gmail.com tel. 514-305-400).

 II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz promowanie sportu i zdrowego trybu życia.
 2. Promocja Gminy Stare Babice jako atrakcyjnego miejsca do rozwijania aktywnych form rekreacji.
 3. Promocja postaw prospołecznych i wolontariatu wśród uczniów oraz rozwój bazy sportowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.

 III. Termin i miejsce

 1. Zawody odbędą się w dniu 3 czerwca 2012 r. w Starych Babicach.
 2. Rozpoczęcie Zawodów nastąpi o godzinie 14.00.
 3. Punkt startu i mety dla poszczególnych biegów umiejscowiony będzie przy Szkole.

 IV. Trasa i dystans

 1. Trasy Zawodów będą przebiegały po drogach utwardzonych (kostka lub asfalt) przez miejscowości Stare Babice i Kwirynów. Mapki prezentujące trasy zawodów będą dostępne na stronie internetowej www.piknik.szkola-starebabice.pl oraz www.maratonypolskie.pl najpóźniej na 14 dni przed zawodami.
 2. W ramach Zawodów zostaną rozegrane biegi:

–        Bieg Myszy – na dystansie 100 m dla dzieci w wieku przedszkolnym[1];

–        Bieg Lisków – na dystansie 200 m dla dzieci z klas 0-3[2];

–        Bieg Dzików – na dystansie 1000 m dla dzieci z klas 4-6[3];

–        Bieg Borsuków – na dystansie 2000 m dla osób, które w dniu zawodów będą miały ukończone 12 lat;

–        Bieg Rysi – na dystansie 5000 m dla osób, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat.

 1. Godzina startu:

–        Bieg Myszy – 14.00;

–        Bieg Lisków – 14.15;

–        Bieg Dzików – 14.30;

–        Bieg Borsuków – 14.50;

–        Bieg Rysi – 15.15.

 1. Dekoracja zawodników rozpocznie się o godz. 16.30
 2. Trasy będą oznakowane, zabezpieczone i zamknięte dla podłużnego ruchu kołowego.
 3. Trasy zostana oznaczone co kilometr i nie będą posiadały atestu.
 4. Na mecie każdego z biegów oraz w połowie trasy Biegu Rysi będzie dostępna woda źródlana.

 V. Warunki uczestnictwa

 1. Impreza ma charakter otwarty dla wszystkich, którzy spełniają warunki uczestnictwa oraz zaakceptują niniejszy regulamin.
 2. Warunkiem indywidualnego uczestnictwa w poszczególnych biegach (poza klasyfikacją Rodzinną) jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia, własnoręczne podpisanie w dniu startu oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (treść oświadczenia będzie dostępna na stronie internetowej Zawodów lub w dniu Zawodów w Biurze Zawodów) oraz dokonanie opłaty wpisowej
  za indywidualny start w wybranym biegu. Spełnienie powyższych wymogów łącznie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych[4] do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem uczestnictwa Rodziny w Zawodach jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia wszystkich Zawodników Rodziny, własnoręczne podpisanie w dniu startu oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (treść oświadczenia będzie dostępna na stronie internetowej Zawodów lub w dniu Zawodów w Biurze Zawodów) oraz dokonanie opłaty wpisowej za start Rodziny. Spełnienie powyższych wymogów łącznie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu składa rodzic lub opiekun prawny. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze zgodą na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w Zawodach.
 5. Uczestnicy Zawodów startujący w ramach jednej Rodziny nie muszą być ze sobą spokrewnieni.
 6. Zawodnicy Rodzin oraz uczestnicy indywidualni mogą startować w więcej niż 1 biegu, o ile spełniają warunki uczestnictwa w danym biegu.
 7. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych nastąpi w dniu 3 czerwca 2012 r. w Biurze Zawodów w godz. 10.00 – 13.50. Podczas weryfikacji
  i odbioru pakietów startowych, zawodnicy musza posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 8. Organizator ustanawia limit uczestników – 300 osób. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.
 9. W Biegu Borsuków oraz w Biegu Rysi mogą uczestniczyć osoby startujące
  z kijkami lub z wózkami biegowymi dla dzieci, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przed startem w Biurze Zawodów i zachowania należytej ostrożności
  na trasie.
 10. W Biegach Myszy i Lisków nie obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy.

W pozostałych biegach obowiązuje limit czasu:

–        Bieg Dzików – 10 minut;

–        Bieg Borsuków – 20 minut;

–        Bieg Rysi – 45 minut.

 

VI. Zgłoszenia i opłata wpisowa

 1. Zgłoszenia do Zawodów oraz poszczególnych biegów będą przyjmowane:

–         do dnia 30 maja 2012 r. – elektronicznie na stronie portalu MaratonyPolskie.pl lub na adresbieg.rodzinny@gmail.com (należy podać imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, nazwę biegu lub dystans oraz nazwę Rodziny, do której zostanie zaliczony wynik zawodnika – np. Jan Kowalski, 23.09.1972 r., Bieg Rysi, Kowalscy Rządzą).

–        w dniu 3 czerwca 2012 r. – osobiście od godz. 10.00 do godz. 13.50 w Biurze Zawodów, umiescowionym w budynku Szkoły przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach.

 1. Informacja o nazwie Rodziny lub nazwie biegu może zostać uzupełniona w Biurze zawodów w dniu biegu. W przypadku wątpliwości Organizator będzie kontaktował się z osobą zgłaszającą.
 2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie formularza zgłoszeniowego zawierającego informacje wskazane w punkcie VI.1. niniejszego Regulaminu oraz wpłacenia
  w terminie opłaty wpisowej za start Rodziny lub start indywidualny.
 3. Opłata wpisowa za start Rodziny dotyczy wszystkich członków danej Rodziny startujących w poszczególnych biegach, jednak nie więcej niż 5-ciu osób (po 1 osobie w każdym z biegów).
 4. Terminy zgłoszeń i opłaty wpisowe za start Rodziny:

–        I termin: do 30 kwietnia 2012 r. – 20 zł;

–        II termin: do 30 maja 2012 – 30 zł;

–        III termin: w dniu 3 czerwca 2012 r. – 50 zł.

 1. Terminy zgłoszeń i opłaty wpisowe za start indywidualny w wybranym biegu:

–        I termin: do 30 kwietnia 2012 r. – 10 zł za osobę dorosła i 5 zł za dziecko;

–        II termin: do 30 maja 2012 – 20 zł za osobę dorosłą i 5 zł za dziecko;

–        III termin: w dniu 3 czerwca 2012 r. – 30 zł za osobę dorosłą i 10 zł dziecko.

 1. Opłatę wpisową należy uiścić przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Babicach numer: 54 8015 0004 0037 8822 2030 0001
  z dopiskiem: „Babicki Bieg Rodzinny – opłata wpisowa za (nazwa Rodziny lub nazwa biegu)” lub gotówką w dniu Zawodów w Biurze Zawodów.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na inną Rodzinę. Powyższy zapis nie dotyczy przypadku odwołania Zawodów przez Organizatora.
 3. Lista zapisanych do biegów zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.piknik.szkola-starebabice.pl W przypadku wcześniejszego zgłoszenia do Zawodów innej Rodziny o tej samej nazwie, Organizator poinformuje o tym fakcie Zgłaszającego. Jeżeli Zgłaszający nie zmieni nazwy Rodziny, to do nazwy Rodziny zostanie dodana cyfra porządkowa.
 4. W ramach opłaty wpisowej uczestnik biegu otrzymuje:

–        numer startowy wraz z czterema agrafkami;

–        batonik;

–        wodę niegazowaną na mecie (uczestnicy Biegu Borsuków i Rysi także na trasie biegu);

–        pamiątkowy medal (uczestnicy Biegów Myszy, Lisków oraz Dzików) lub dyplom (pozostali startujący);

–        worek na odzież.

 

VII. Klasyfikacje

 1. Podstawową klasyfikacją Zawodów jest klasyfikacja Rodzinna. Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych biegach ma charakter pomocniczy.
 2. Indywidualna klasyfikacja Zawodników dokonywana jest na podstawie miejsca zajętego w danym biegu. Jeżeli Zawodnik Rodziny nie startował w danym biegu, to na potrzeby klasyfikacji Rodzinnej przyjmuje się, że przedstawiciel Rodziny zajął w tym biegu ostatnie miejsce.
 3. W przypadku uczestniczenia w danym biegu 2 lub wiecej Zawodników danej Rodziny, to na potrzeby klasyfikacji Rodzinnej uwzględnia się wynik najszybszego Zawodnika Rodziny na tym dystansie.
 4. Klasyfikacja Rodzinna zostanie ustalona na podstawie średniej arytmetycznej
  z miejsc Zawodników Rodzin zajętych w poszczególnych biegach, z zastrzeżeniem wskazanym w punkcie VII.2. oraz VII.3 niniejszego Regulaminu. Ogólny wzór na ustalenie liczby punktów danej Rodziny: (suma pozycji Zawodników Rodziny w poszczególnych biegach)/5.
 5. Informacja o wynikach klasyfikacji Rodzinnej zostanie ogłoszona 30 minut po zakończeniu ostatniego biegu.

 VIII. Nagrody

 1. W klasyfikacji Rodzinnej:

–        Zdobywcy I miejsca otrzymają puchar Wójta Gminy Stare Babice oraz nagrodę rzeczową o wartości 400 zł.

–        Zdobywcy miejsc II – III w klasyfikacji Rodzinnej otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 200 zł.

–        Zdobywcy miejsc IV – V otrzymaja słodkie upominki.

 1. W klasyfikacji indywidualnej zdobywcy I miejsca otrzymają pamiątkowe puchary.
 2. Uczestnicy poszczególnych biegów otrzymują pamiątkowe medale (Bieg Myszy, Bieg Lisków i Dzików) lub dyplomy (pozostałe biegi)
 3. Pula nagród oraz nagradzanych miejsc może ulec zwiększeniu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyn.
 2. Organizator zapewnia szatnie (bez pryszniców) i depozyt w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy
 4. Każdy Zawodnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu
  na klatce piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników Zawodów wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 7. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas trwania Zawodów pod rygorem wykluczenia z nich. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia go do udziału
 8. w Zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie.
 9. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego biegania!

 

 

Stare Babice, 21 maja 2012 r.

 

[1] urodzeni w 2006 i młodsi

[2] urodzeni w latach 2002-2005

[3] urodzeni w latach 1999 – 2001

[4] W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

TURNIEJ BADMINTONA O PUCHAR RADY RODZICÓW

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR:

–       Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach  ul. Polna 40 05-082   Stare Babice.

–       Uczniowski Klub Sportowy Badminton Stare Babice, ul. Warszawska 346 05-082   Stare Babice.

CEL TURNIEJU:

–       propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport,

–       popularyzacja badmintona wśród dzieci Szkoły Podstawowej w  Starych  Babicach,

–       wyłonienie i wyróżnienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

TERMIN:

                03.06.2012 r. niedziela godzina 1400.

MIEJSCE:

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40.

KATEGORIE WIEKOWE:

–       Uczniowie Szkół Podstawowych urodzeni w 1999 roku i 2000 roku, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

–       Uczniowie Szkół Podstawowych urodzeni w 2001 roku i wcześniej, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

SYSTEM ZAWODÓW:

Gry pojedyncze: system gry zostanie ustalony przez organizatora w dniu rozgrywania turnieju w  zależności od ilości uczestników.

LOTKI I RAKIETY:

Organizatorzy zapewniają lotki i rakiety.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zgodnie z witryną internetową www.piknik.szkola-starebabice.pl lub do godziny 13:40 w dniu turnieju w biurze zawodów – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.

SĘDZIA GŁÓWNY:

Piotr Pamięta e-mail piotrpamieta@wp.pl

LOSOWANIE:

                03.06.2012 r. –  godz. 13:50 – w miejscu zawodów.

NAGRODY INDYWIDUALNE DLA ZAWODNIKÓW:                                    

Finaliści wszystkich gier otrzymują pamiątkowe trofea sportowe oraz dyplomy.

RÓŻNE:

–       Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZBad. Aktualne informacje na stronie internetowej www.badminton.pl

–       Obowiązuje zmiana obuwia na sportowe.

–       Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

–       W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych dla Pikniku Rodzinnego 2012 zawody zostaną przerwane do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyn.

–       Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

–       Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników Zawodów wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych.

–       Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników turnieju. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

–       Na miejsce turnieju zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas trwania Zawodów pod rygorem wykluczenia z nich. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia go do udziału w Zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie.

–       Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

–       Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

UKS Badminton Stare Babice                                                   Rada Rodziców SP w Starych Babicach

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności