Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
3 EDYCJA PÓŁMARATONU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO JUŻ W NIEDZIELĘ

Udostępnij:

III Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego

im. Janusza Kusocińskiego

Regulamin

I CEL IMPREZY

1. Upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca Janusza Kusocińskiego mieszkańca Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gminy Ożarów Mazowiecki. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Promocja Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz gmin z jego terenu.

II ORGANIZATOR I PATRONAT

1. Organizatorem biegu jest:

Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice

Adres: Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice, ul Błońska 62,

05-870 Błonie

Dyrektor III Półmaratonu – Marek Parafiniuk

kom: 606 372 442

e-mail: marekparafiniuk65@poczta.onet.pl

Koordynator Start/Meta/Trasa/ – Radosław Karpiński

kom: 604199757

e-mail: rkarpinski@pwz.pl

Koordynator Biuro zawodów na starcie/noclegi/ – Dariusz Ciećwierz

kom: 605 440 718

e-mail: d.ciecwierz@op.pl

III TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2013 r. (niedziela) ze startem w Błoniu przy

ul. Lesznowskiej (okolice LKS „Olymp” Błonie) i metą w Borzęcinie Dużym przy ul. Jana III Sobieskiego (Ogólnodostępna strefa Rekreacji Dziecięcej w Gmina Stare Babice).

2. Start Półmaratonu nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa atestowana. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska. Trasa posiada dwie „agrafki”. Pierwsza około 2.5km przed metą i druga 200m przed metą.

4. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr i pionowymi co 5 kilometrów.

IV POMIAR I LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.

2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.

3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na starcie, w połowie dystansu oraz na mecie.

4. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Zawodnik po przekroczeniu linii mety zobowiązany jest do oddania CHIPA. (dotyczy Chipów zwrotnych)

Za nieoddanie CHIPA każdy zawodnik ponosi koszty wartości urządzenia określone przez Organizatora

V PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania (5, 10, 15 km).

2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

VI UCZESTNICTWO

1. W Półmaratonie prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2013 roku ukończą 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne:

dnia 24 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00

dnia 25 sierpnia (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15

Adres Biura Zawodów: LKS Olymp Błonie, 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 15a.

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają:

numer startowy, agrafki, chip do pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski. W dniu startu organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.

4. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w Półmaratonie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

6. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.

7. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.

8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

9. Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi typu „Jogger”.

10. Organizator określa limit startujących na 500 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

12. Mile widziany występ w koszulce III Półmaratonu przekazanej w pakiecie startowym.

VII ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

internetowej www.maratonypolskie.pl, www.polmaraton.pwz.pl

2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 19 sierpnia 2013 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów III Półmaratonu w dniach 24 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00 oraz 25 sierpnia (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15.

VIII KLASYFIKACJE

1. Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

– K-20 M-20 (rocznik 1995-1984)

– K-30 M-30 (rocznik 1983-1974)

– K-40 M-40 (rocznik 1973-1964)

– K-50 M-50 (rocznik 1963-1954)

– K-60 M-60 (rocznik 1953 i 1944)

– K-70 M-70 (rocznik 1943 i starsi)

– kategoria drużynowa 3 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny) mogą być drużyny mieszane damsko-męskie

– trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

– trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

– trzy najlepsze zawodniczki z samorządów

– trzech najlepszych zawodników z samorządów

IX NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

3. Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla 4 pierwszych mężczyzn i 4 pierwszych kobiet na mecie biegu. Wysokość nagród:

Kobiety Mężczyźni

1 miejsce – 1500 zł

2 miejsce – 1000 zł

3 miejsce – 500 zł

1 miejsce – 1500 zł

2 miejsce – 1000 zł

3 miejsce – 500 zł

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

X OPŁATY

1. Opłata startowa wynosi:

– do dnia 5 sierpnia wynosi 50 zł

– od dnia 6 sierpnia do 19 sierpnia opłata wynosi 70zł

– po 19 sierpnia opłata startowa moŜliwa będzie w tylko w dniu zawodów biurze

zawodów i wynosić będzie 90zł

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane!!!

3. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe 62 8015 0004 0051 3933 2050 0002 Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice, ul Błońska 62, 05-870 Błonie z dopiskiem: „III Półmaraton PWZ” Należy podać Imię Nazwisko oraz datę urodzenia.

4. Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 19 sierpnia (poniedziałek). Po tym terminie opłaty można dokonać w biurze zawodów w LKS „Olymp” 05-870 Błonie ul. Lesznowska 15A w dniu 24 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00 oraz dnia 25 sierpnia (niedziela) 7:30 – 9:15.

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

XI NOCLEGI, WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

1. Wszystkim chętnym, którzy nadeślą na adres mailowy: d.ciecwierz@op.pl odpowiednią informację (imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu) Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej LKS „Olymp” Błonie w nocy 24/25 sierpnia 2013. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania.

Uwaga! Zgłoszenie z zaznaczoną rezerwacją musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 22 sierpnia (środa) 2013r. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek). Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną. Depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków.

3. Organizator zapewnia zawodnikom po ukończeniu biegu transport z mety w Borzęcinie Dużym do miejsca startowego w Błoniu. Autobusy będą odjeżdżać w miarę zapełniania się.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie III Półmaratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.

3. Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi niebędące jezdnią. Zawodnicy skracający wyznaczoną przez organizatora trasę biegu będą dyskwalifikowani.

4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 26 sierpnia (poniedziałek) 2013 na adres mailowy: rkarpinski@pwz.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 13 września 2013.

5. Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w autokarze przy bramie wjazdowej LKS „Olymp” Błonie, otrzymają tam worek oznaczony numerem startowym. Worek można odebrać na mecie biegu tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

6. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi III Półmaratonu.

8. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu III Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego.

 

Dyrektor III Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego – Marek Parafiniuk

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności