Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.

Nordic walking – Regulamin

MENU - NORDIC WALKING

REGULAMIN MARSZU NORDIC WALKING W RAMACH 5. SKYNET DZIESIĄTKI BABICKIEJ

I CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja Nordic Walking jako atrakcyjnej formy ruchu.
 2. Promocja Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 3. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 4. Uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej Gminy Stare Babice.
 5. Integracja środowiska sportowego i instytucji z terenu Gminy Stare Babice.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem marszu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Południowa 2B Zielonki – Parcela, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 208 18 02.
 2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kwestie związane z biegiem:
 • Dyrektor 5. Skynet Dziesiątki Babickiej – Jarosław Płóciennik – płatności, sprawy organizacyjne i finansowe; kom: 502 833 999, e-mail: plociennik@stare-babice.pl
 • Koordynator – Michał Costanzo – biuro zawodów, depozyty, sprawy organizacyjne;
  kom: 502 242 114, e-mail: michalgosir@gmail.com
 • Koordynator – Henryk Kuncewicz – start/meta, trasa biegu; kom: 507 031 712,
  e-mail: henryk_kuncewicz@op.pl
 • Koordynator – Kinga Tuzimska – bezpieczeństwo, wolontariat; kom: 513 064 085,
  e-mail: kingagosir@gmail.com

III  TERMIN, MIEJSCE I BIURO ZAWODÓW

 1. Marsz odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2022 (sobota) ze startem i metą w Starych Babicach przy ul. Rynek 32.
 2. Start marszu nastąpi o godzinie 18:10.
 3. Długość trasy: 10 km. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska. Z podejściem na ostatnich 100 metrach.
 4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 3 kilometry.
 5. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, w odległości 500 metrów od punktu Start/Meta.
 6. Biuro Zawodów będzie czynne:
 • 26 sierpnia (piątek) w godzinach 17:00 – 20:00,
 • 27 sierpnia (sobota) w godzinach 14:00 – 17:30.

IV POMIAR I LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2h.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie 2h od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 9 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie marszu.
 3. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania marszu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.
 4. Kontrola pomiaru czasu będzie miała miejsce w punkcie Start/Meta oraz w połowie dystansu.
 5. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy, zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

V PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 1. Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w okolicach 5 km.
 2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

VI UCZESTNICTWO

 1. W marszu prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2022 roku ukończą 16 lat.
 2. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów, lub posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w marszu, podpisane przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.
 3. Wzór pozwolenia będzie do pobrania na stronie zawodów.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w marszu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. W Biurze Zawodów uczestnicy marszu otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.
 6. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na start w marszu.
 7. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy marszu, odwołania marszu lub jego przerwania bez podania powodów.
 9. Uczestników marszu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
 11. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania marszu przez zawodnika są ostateczne i niezmienne.
 12. Organizator określa limit startujących na 100 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora.
 13. Mile widziany występ w koszulce 5. Skynet Dziesiątki Babickiej, przekazanej w pakiecie startowym.

VII ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronnie internetowej: dziesiatkababicka.pl.
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 27 czerwca 2022 roku o godzinie 23:59. Po tym terminie zgłoszenia i opłaty gotówką będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, jeśli limit 100 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 3. Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 100 opłaconych
  i zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

VIII KLASYFIKACJE

 1. W marszu Nordic Walking w ramach Dziesiątki Babickiej prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet OPEN,
 • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

– K-16 – M-16 (rocznik 2003-2006)

– K-20 – M-20 (rocznik 1993-2002)

– K-30 – M-30 (rocznik 1983-1992)

– K-40 – M-40 (rocznik 1973-1982)

– K-50 – M-50 (rocznik 1963-1972)

– K-60 – M-60 (rocznik 1953-1962)

– K-70 – M-70 (rocznik 1952 i starsi)

 • kategoria drużynowa:

– 5 najlepszych zawodników (suma czasów 5 najlepszych zawodników z drużyny),

– dopuszcza się drużyny damsko-męskie,

– drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników.

 • trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • trzech najlepszych zawodników z Gminy Stare Babice,
 • trzy najlepsze zawodniczki z Gminy Stare Babice.
 1. O przynależności do kategorii wymienionych w podpunktach 4-7 decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem.

 

IX NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz w ramach 5. Skynet Dziesiątki Babickiej, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
 3. Nagrody nie mogą się dublować (dotyczy klasyfikacji OPEN i wiekowych).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowo nagród pieniężnych, rzeczowych lub w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

X OPŁATY

 1. Opłata startowa
 • 60,00 zł do dnia 27 czerwca 2022r. (będzie możliwa do uiszczenia jeżeli limit 100 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 1. Zniżki w opłacie startowej
 • dla uczestników marszu, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 16 lat, nie ukończą 18 lat – 30 zł,
 • dla uczestników biegu, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lat – 30 zł,
 1. Aby zostać uczestnikiem marszu należy:
 • Wypełnić formularz rejestracyjny,
 • Wnieść opłatę startową w systemie płatności elektronicznej.
 1. Za kompleksowe zgłoszenie uczestnika biegu uznaje się rejestrację elektroniczną wraz z wniesieniem opłaty startowej w systemie płatności elektronicznej.
 2. Każdy uczestnik marszu zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 kolejnych dni od momentu dokonania rejestracji. Brak dokonania opłaty startowej w tym okresie powoduje usunięcie zgłoszenia do biegu.
 3. Ostatnim dniem wniesienia opłaty startowej w systemie płatności elektronicznej jest 27 czerwca 2022r. do godziny 23:59.
 4. Na liście startowej będą wyświetlani jedynie uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 5. O fakcie wyczerpania limitu miejsc organizator poinformuje na stronie internetowej imprezy oraz w mediach społecznościowych imprezy.
 6. Opłata za uczestnictwo w marszu nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn.
 7. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na rzecz innego zawodnika.
 8. W wyjątkowych sytuacjach, opłatę za udział w biegu uczestnik będzie mógł wpłacić na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.
 9. Wcześniej taki zamiar uczestnik biegu powinien zgłosić organizatorowi biegu na adres dziesiatkababicka@gmail.com.

XI WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

 1. Uczestnicy marszu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).
 2. Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania marszu, mieszczący się na hali sportowej przy Biurze Zawodów oraz możliwość skorzystania z natrysków.

 

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników marszu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 1000).
 3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XII obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
 4. Zgłaszając się do marszu zawodnik wyraża zgodę na prowadzenie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz na przesłanie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym również na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail.
 5. Zgłaszając się do marszu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez GOSiR Stare Babice. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE, DEPOZYTY

 1. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) są zabronione.
 2. Przebywanie na trasie marszu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy.
 3. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie marszu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora.
 4. Uczestnicy marszu mogą zdeponować rzeczy w Biurze Zawodów (Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40), gdzie otrzymają worek oznaczony numerem startowym.
 5. Worek można odebrać w Biurze Zawodów tylko na podstawie numeru startowego.
 6. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 7. Organizator nie ubezpiecza uczestników marszu. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie marszu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 9. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.